Poziv za prijavu za Dekanovu nagradu za uspjeh na studiju

Fakultet dentalne medicine raspisuje natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za uspjeh na studiju za akademsku godinu 2021./2022.

Pozivaju se studenti Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci da dostave prijavu za Dekanovu nagradu za postignuti uspjeh u akademskoj godini 2021./2022.

Kriteriji za dodjelu Dekanove nagrade su:

  • predloženici  za nagradu za pojedine godine studija moraju biti redovito upisani u narednu godinu,  a da tijekom studija nisu ponavljali godinu, moraju imati ostvarene sve ECTS bodove s postotkom uspješnosti dotadašnjeg studija najmanje 4,00 iz svih položenih ispita i najmanje 4,50 iz predmeta godine za koju se nagrađuju,
  • predloženici za nagradu s osnova cijelog studija – diplomirani doktori  dentalne medicine te  prvostupnici moraju imati prosječnu ocjenu iz svih godina studija najmanje 4,50, ocjenu diplomskog ili završnog rada najmanje 4,00 te se kao kriterij uzima i dužina trajanja studija.
  • predloženici za nagradu po kriteriju kliničkih predmeta moraju imati prosječnu ocjenu 4., 5. i 6. godine studija (bez izbornih predmeta) najmanje 4,50.
  • predloženicima će se bodovati i društveno koristan rad – volontiranje, stručno volontiranje, sudjelovanje u radu studentskog časopisa, objavljivanje znanstvenih ili stručnih radova, vrhunska umjetnička ostvarenja, bavljenje vrhunskim sportom – reprezentativna razina.  Navedeno predloženici moraju dokazati pismenom potvrdom.

Preduvjet za razmatranje prijave je potpuna i pravovremeno priložena dokumentacija i to:

  • obrazac za prijavu kandidata
  • životopis studenta
  • dokazi( potvrde, radovi i dr.) 

Potvrde o statusu studenta i prosjeku ocjena nije potrebno dostaviti jer će to po dostavi ostale dokumentacije napraviti studentska služba.

Prijava na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u studentsku službu.

Rok za prijavu je od 16. siječnja do 31. siječnja 2023. godine.

Skip to content