Stručni prijediplomski studij Dentalna tehnika

Nositelj studija i izvoditelj studijskog programa:
Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine (javno visoko učilište)

Tip studijskog programa:
stručni

Razina studijskog programa:
prijediplomski

Područje studija:
biomedicina i zdravstvo

Status studenata:
studenti u izvanrednom statusu

Predviđeno trajanje studija:
3 godine, 180 ECTS-a

Jezik na kojem se studij izvodi:
hrvatski

Način prijave na studij:
putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr.

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija:
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) dentalne tehnike (bacc. dent. tech.)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij:
Završeno srednjoškolsko obrazovanje, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu).

Posebni uvjeti:
Kandidati moraju biti zaposleni što dokazuju potvrdom od poslodavca. Položen propisani Državni ispit za dentalne tehničare koji im omogućuje samostalan rad.

Školarina:
2.100,00 €

Ishodi učenja:

 • Opisati građu, funkciju i morfologiju stomatognatog sustava s naglaskom na anatomske i fiziološke
  karakteristike istog,
 • Definirati radno mjesto u dentalnom laboratoriju, objasniti suvremene materijale i postupke te radne
  karakteristike modela i aparata u laboratoriju,
 • Opisati i objasniti fiziološke parametre u usnoj šupljini koji su u vezi s izradom dentalnih nadomjestaka, a koji su važni za praktičan rad,
 • Definirati i objasniti fizičko-mehaničke, biološke i estetske karakteristike dentalnih materijala te sve
  tehnološke postupke u radu s istima,
 • Demonstrirati samostalnu izradbu i izradu svih mobilnih i fiksnih protetskih nadomjestaka,
 • Demonstrirati samostalnu izradbu i izradu svih ortodontskih naprava,
 • Demonstrirati rad s visokim tehnologijama u dentalnom laboratoriju,
 • Objasniti specifičnosti rukovođenja dentalnim laboratorijem, organizacijom, kontrolom kvalitete i
  standardizacijom.

Pristup daljnjim razinama studija:
Po završetku Sveučilišnog prijediplomskog studija Dentalna tehnika može se nastaviti studij na ostalim diplomskim studijima iz područja biomedicine i zdravstva.

Mogućnost zapošljavanja: 
Po završetku studija prvostupnici dentalne tehnike osposobljeni su izvoditi najsuvremenije postupke i radove u dentalnom laboratoriju i aktivno sudjelovati na tečajevima trajne izobrazbe i edukaciji budućih generacija prvostupnika dentalne tehnike.

Skip to content